top of page
TSLA3.jpg

Všeobecné obchodní
podmínky

ARTPM s.r.o., IČO: 29050651, se sídlem Novákových 257/32, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 330159 (dále jen „Poskytovatel“) upravující podmínky poskytování služeb v oblasti osobní dopravy, pronájmu automobilů a dalších souvisejících služeb ze strany Poskytovatele (dále jen „Obchodní podmínky“).

Zvláštní ustanovení o pronájmu vozidla jsou obsažena v Podmínkách pronájmu vozidla, které tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek a jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „Podmínky pronájmu vozidla“). 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí níže specifikovaných služeb Poskytovatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a třetí osobou coby objednatelem (dále jen „Objednatel“).

1.2 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně sjednat písemně. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.3 Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Objednatelem je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Objednatelem je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

2 SLUŽBY 

2.1 Služby poskytované Poskytovatelem zahrnují služby v oblasti osobní dopravy, pronájmu automobilů, zážitkových jízd a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), přičemž aktuální nabídka těchto Služeb je vždy dostupná na webové stránce Poskytovatele na adrese www.BeElectric.cz (dále jen „Web Poskytovatele“).

2.2 Služby Poskytovatel poskytuje na základě Smlouvy, kterou s Objednatelem uzavírá na základě nezávazné rezervace učiněné Objednatelem (dále jen „Nezávazná Rezervace“), podle které Poskytovatel učiní Objednateli závaznou písemnou nabídku Služeb (dále jen „Nabídka“), a k uzavření Smlouvy dochází odsouhlasením Nabídky oběma stranami. V rámci Nabídky si Poskytovatel a Objednatel dohodnou vždy konkrétní Služby, jejich povahu, rozsah, obsah a další případné podmínky poskytování.

3 REZERVACE, NABÍDKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Objednatel za účelem poptání konkrétní Služby učiní Nezávaznou Rezervaci. Nezávazná Rezervace není nabídkou na uzavření Smlouvy, jedná se jen o nezávaznou poptávku dané Služby.

3.2 Nezávaznou Rezervaci může Objednatel učinit vyplněním rezervačního formuláře dostupného na Webu Poskytovatele. V rámci formuláře Nezávazné Rezervace Objednatel vyplní údaje, které jsou v daném formuláři na Webu Poskytovatele označeny jako povinné.

3.3 Nezávaznou Rezervaci odešle Objednatel Poskytovateli k odsouhlasení prostřednictvím daného formuláře na Webu Poskytovatele kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Po odeslání formuláře Nezávazné Rezervace není Objednateli umožněno údaje vložené do formuláře Nezávazné Rezervace měnit; Objednatele však Nezávazná Rezervace k ničemu nezavazuje.

3.4 Nezávaznou Rezervaci lze učinit rovněž mimo Web Poskytovatele, přímým kontaktováním Poskytovatele, např. e-mailem či telefonicky. V takovém případě je Objednatel vždy povinen uvést alespoň své identifikační údaje, kontaktní údaj, a informaci o tom, jakou Službu poptává, případně další požadavky na její poskytnutí.

3.5 Objednatel je povinen do Nezávazné Rezervace uvádět úplné, správné a pravdivé údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti Objednatele.

3.6 Poskytovatel Nezávaznou Rezervaci posoudí a kontaktuje Objednatele s konkrétní Nabídkou. Nabídka bude obsahovat specifikaci dané Služby, termín jejího poskytnutí, navrhovanou cenu Služby a další případné relevantní podmínky.

3.7 Nedílnou součástí Nabídky jsou tyto Obchodní podmínky v aktuálním znění a Informace o zpracování osobních údajů. S oběma těmito dokumenty má Objednatel možnost se rovněž kdykoli seznámit na Webu Poskytovatele.

3.8 Objednatel Nabídku Poskytovateli potvrdí výslovně a písemně (vč. e-mailu). Objednatel potvrzením Nabídky zároveň potvrzuje, že

a) se seznámil s aktuálními Obchodními podmínkami účinnými ke dni potvrzení Nabídky, že jejich obsahu plně porozuměl, a že s jejich zněním souhlasí, a dále že

b) se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů.

3.9 Písemným odsouhlasením Nabídky ze strany Objednatele dochází k uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem ohledně sjednané Služby, přičemž obsah Smlouvy je určen Nabídkou a Obchodními podmínkami.

3.10 V případě, že se bude potvrzení Nabídky ze strany Objednatele lišit od původní Nabídky (pokud Objednatel přijme Nabídku s výhradami nebo odchylkami), musí Objednatel tuto skutečnost písemně uvést. Tyto změny se budou považovat za nový návrh Nabídky s tím, že v takovém případě dojde k uzavření Smlouvy okamžikem, kdy si Objednatel a Poskytovatel písemně potvrdí takto upravené znění Nabídky. Jinak k uzavření Smlouvy nedojde, a to ani v případech, kdy půjde o dodatek či odchylku podstatně neměnící původní Nabídku.

3.11 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednání o Nabídce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.12 Možnosti ukončení Nabídky jsou stejné jako v případě ukončení Smlouvy.

4 ODMĚNA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou poskytovány úplatně. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za Služby platit odměnu, kterou si Objednatel a Poskytovatel sjednají ve Smlouvě (dále jen „Odměna“).

4.2 Pokud si Objednatel a Poskytovatel nesjednají ve Smlouvě jinak, je Odměna splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jinak.

4.3 Pokud Poskytovatel bude požadovat zálohu na Odměnu, stanoví tak v Nabídce; zároveň stanoví výši takové zálohy a platební podmínky.

4.4 Pokud je Poskytovatel plátcem DPH, připočte se k Odměně daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy. Pokud není sjednáno jinak, dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den, ve kterém bylo plnění poskytováno.

4.5 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, zahrnuje Odměna veškeré náklady Poskytovatele spojené s prováděním Služeb.

4.6 Odměna se platí bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele uvedený na příslušné faktuře. Odměna se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy zajistit poskytnutí Služeb řádně a včas, jak bylo sjednáno ve Smlouvě.

5.2 Smluvní strany se mohou ve Smlouvě dohodnout, že Služba bude poskytnuta třetí osobě specifikované Objednatelem; v takovém případě je Smlouva uzavřena v prospěch dané třetí osoby. Smluvní stranou Smlouvy i v takových případech zůstává Objednatel.

5.3 Objednatel (případně osoba, které má být Služba poskytnuta) se zavazuje:

a) dostavit se na sjednané místo, kde má dojít k poskytnutí Služeb, včas a ve stavu způsobilém k čerpání Služby;

b) respektovat důsledně organizační pokyny Poskytovatele vztahující se ke Službám, jakož i právní předpisy upravující poskytování a čerpání Služby;

c) zajistit, aby pokyny Poskytovatele a právní předpisy vztahující se na poskytování a čerpání Služby respektovaly i další účastníci, kterým je Služba poskytována;

v případě porušení kterékoli povinnosti Objednatele dle tohoto odstavce 5.3 Obchodních podmínek má Poskytovatel právo odepřít další poskytování Služby, přičemž Objednateli v takovém případě z tohoto důvodu nevznikají žádné nároky, zejména nemá nárok na vrácení Odměny nebo její poměrné části. Porušení povinnosti podle odstavce 5.3 Obchodních podmínek je podstatným porušením Smlouvy.

5.4 Poskytovatel je oprávněn využít k provedení Služeb i služby či produkty svých subdodavatelů.

5.5 Objednatel bere na vědomí, že poskytování některých Služeb uvedených na Webu Poskytovatele Poskytovatel může pouze zprostředkovat (typicky zajištění fotografa, maskérky apod.); tato skutečnost bude vždy uvedena v Nabídce u příslušné Služby (dále jen „Zprostředkovaná Služba“). V případě Zprostředkovaných Služeb se Poskytovatel zavazuje Objednateli pouze zprostředkovat uzavření smlouvy o poskytnutí Zprostředkované Služby s třetí osobou, která konkrétní Zprostředkovanou Službu poskytuje (tedy vznikne smluvní vztah napřímo mezi Objednatelem a třetí osobou poskytující Zprostředkovanou Službu, dále jen „Zprostředkovaná Smlouva“). Poskytovatel sám není smluvní stranou Zprostředkované Smlouvy. Objednatel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že Poskytovatel Zprostředkovanou Službu sám neposkytuje a za její poskytnutí je plně odpovědná výhradně třetí osoba, se kterou Objednatel uzavřel Zprostředkovanou Smlouvu. Pokud je Poskytovatel oprávněn v zastoupení třetí osoby poskytující Zprostředkovanou Službu vybírat cenu Zprostředkované Služby, bude Objednatel tuto cenu platit přímo k rukám Poskytovatele, a to spolu s Odměnou a dle podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

5.6 Objednatel má právo požádat Poskytovatele e-mailem o změnu sjednaných Služeb, přičemž pokud o tuto změnu požádá, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů e-mailem uvést, zda je změna možná či nikoliv a jaký dopad by změna měla na plnění Smlouvy, zejména pak na možnost Službu poskytnout a na Odměnu. Pokud Poskytovatel uvede, že změna není možná, zajistí Poskytovatel poskytnutí Služeb tak, jak bylo původně sjednáno ve Smlouvě. Pokud Poskytovatel uvede, že požadovaná změna možná je, musí Objednatel e-mailem oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, zda souhlasí s novými podmínkami, nebo zda mají být Služby poskytnuty tak, jak bylo dohodnuto původně. O změnu Služeb může požádat i Poskytovatel, a to e-mailovým návrhem Objednateli. S takovou změnou musí Objednatel e-mailem souhlasit nebo změnu odmítnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů.

5.7 Smluvní strany se zavazují si vzájemně poskytnout veškerou potřebnou součinnost k plnění Smlouvy. Objednatel zejména Poskytovateli poskytne nezbytnou součinnost a veškeré potřebné podklady a informace nutné pro řádné plnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost ani na výzvu Poskytovatele, není Poskytovatel povinen plnit své povinnosti dle Smlouvy.

5.8 V případě, že Služby sjednané ve Smlouvě zahrnují pronájem vozidla (automobilu), uplatní se ustanovení Podmínek pronájmu vozidla, které tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

6 STORNO SLUŽBY A STORNO POPLATKY

6.1 Poskytovatel má právo v odůvodněných případech zrušit Služby sjednané ve Smlouvě. Pokud tak Poskytovatel učiní, zavazuje se Objednateli vrátit sjednanou Odměnu za příslušnou zrušenou Službu; Poskytovatel však není povinen vracet Odměnu v případě zrušení Služby způsobené vyšší mocí. Toto ustanovení nemá vliv na možnosti ukončení nebo odstoupení od Smlouvy, jak jsou upraveny dále v těchto Obchodních podmínkách.

6.2 Objednatel může ve Smlouvě již sjednanou Službu stornovat za podmínek stanovených dále těmito Obchodními podmínkami, a to písemným oznámením zaslaným Poskytovateli (včetně e-mailu). Oznámení o stornování Služby je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.

6.3 Pokud Objednatel stornuje Službu dle předchozího odstavce, je povinen Poskytovateli uhradit:

a) při stornování Služby nejpozději do 1 (jednoho) měsíce přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování Služby storno poplatek ve výši 10 % z Odměny za danou Službu;

b) při stornování Služby v době nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování Služby storno poplatek ve výši 20 % z Odměny za danou Službu;

c) při stornování Služby nejpozději 7 (sedm) dní přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování Služby storno poplatek ve výši 40 % z Odměny za danou Službu;

d) při stornování Služby později než 7 (sedm) dní přede dnem sjednaným jako den poskytnutí nebo zahájení poskytování Služeb storno poplatek ve výši 100 % z Odměny za danou Službu.

6.4 V případě, že Poskytovatel nebude schopen Služby poskytnout dle Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, není Poskytovatel povinen Služby poskytnout. Poskytovatel má v takovém případě právo na 100 % výše sjednané Odměny. Objednateli v souvislosti s tím nevznikají žádné nároky.

7 ODPOVĚDNOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, POSTUP PŘI REKLAMACI

7.1 Objednatel se vzdává nároku z titulu odpovědnosti za škodu, ledaže jde o nárok, kterého se nelze platně vzdát (tzn. v případě úmyslu či hrubé nedbalosti Poskytovatele).

7.2 Práva a povinnosti Objednatele plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). Poskytovatel neposkytuje Objednateli žádnou záruku za jakost Služeb.

7.3 Služba má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě. V případě, že má Služba vadu, má Objednatel právo Službu reklamovat v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

7.4 Poskytovatel v žádném případě neodpovídá vady Služeb způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, které se poskytování Služeb účastní.

7.5 Pokud má Služba vadu, kterou lze odstranit, má Objednatel právo, aby byla vada bezplatně odstraněna. Je-li to z povahy poskytované Služby možné, a není-li to vzhledem k povaze Služby neúměrné, může Objednatel požadovat i dodání nového plnění v rámci Služby nebo jeho součásti. Není-li takový postup možný, může Objednatel žádat přiměřenou slevu z Odměny za Službu, případně odstoupit od Smlouvy; totéž platí, pokud jde o vadu Služby, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být Služba řádně užívána, nebo pokud jde o vady odstranitelné, ale Objednatel nemůže pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad Službu řádně využít. Za opakované vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li Objednatel poskytnutí nového plnění v rámci Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Odměny za Službu nebo může odstoupit od Smlouvy.

7.6 Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu napravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna.

7.7 Objednatel je povinen Službu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o vadě dozvěděl nebo měl dozvědět, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Webu Poskytovatele.

7.8 Postup při reklamaci Služeb:

a) V oznámení vady Služby (reklamaci) je nutné uvést identifikační a kontaktní údaje Objednatele a informace o poskytované Službě, případně jakýkoli jiný údaj, podle kterého je možné Službu a Objednatele identifikovat. Objednatel je rovněž povinen uvést, jaká práva z vadného plnění uplatňuje. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamační řízení zahájit. Oznámení vady musí být učiněno písemně (vč. e-mailu).

b) Poskytovatel Objednateli písemně (vč. e-mailu) potvrdí uplatnění reklamace, a v rámci tohoto uvede zejména: kdy Objednatel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje. Poskytovatel dále Objednatele informuje o způsobu vyřízení reklamace a o předpokládaném datu vyřízení reklamace.

c) Po vyřízení reklamace Poskytovatel Objednateli vydá písemné (vč. emailového) potvrzení o způsobu vyřízení reklamace a o datu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o přijetí opatření k nápravě, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

d) Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění.

e) Pokud byla reklamace Objednatele oprávněná, má Objednatel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (např. poštovné). Tyto může písemně uplatnit u Poskytovatele; nutnost vynaložení nákladů posuzuje Poskytovatel.

8 PRÁVA SPOTŘEBITELE

8.1 Objednatel, který je Spotřebitelem, má kromě práv a povinností uvedených v těchto Obchodních podmínkách i zvláštní práva a povinnosti uvedená dále v tomto článku 8 Obchodních podmínek. Ustanovení tohoto článku 8 mají v případě Objednatele – Spotřebitele přednost před ostatními ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

8.2 Informace o právu na odstoupení od Smlouvy: Objednatel, který je Spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, a to ani v případě, že Smlouvy byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele, neboť Smlouva je uzavírána ohledně Služeb, které mají povahu služeb uvedených v ustanovení § 1837 odst. j) Občanského zákoníku, a jsou poskytovány v určeném termínu.

8.3 Řešení sporů: V případě, že dojde mezi Objednatelem, který je Spotřebitelem, a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

8.4 Poskytovatel není ve vztahu Objednateli, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace o zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele v souvislosti s poskytováním Služeb jsou kdykoli k nahlédnutí na Webu Poskytovatele.

9.2 V případě, že by v rámci poskytování Služeb měl Poskytovatel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů, zavazuje se Objednatel před zahájením poskytování takové Služby předložit Objednateli návrh zpracovatelské smlouvy splňující požadavky dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Do doby uzavření příslušné zpracovatelské smlouvy není Poskytovatel povinen Službu, která zahrnuje zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem, poskytnout.

9.3 Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným v Nezávazné Rezervaci, případně Nabídce splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Poskytovateli a v tomto ohledu již Poskytovatel, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

10 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Poskytovatel i Objednatel mohou od uzavřené Smlouvy odstoupit v důsledku podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, za předpokladu, že druhá smluvní strana byla písemně informována o tomto podstatném porušení a byla jí marně poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, ke zjednání nápravy.

10.2 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle této Smlouvy, za předpokladu, že Objednatel byl o tomto prodlení informován a byla mu Poskytovatelem poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 3 (tři) pracovní dny, ke zjednání nápravy.

10.3 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury trvajícího déle než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 7 (sedm) dní k dodatečnému splnění.

10.4 Poskytovatel a Objednatel vylučují zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy.

10.5 V případě odstoupení od Smlouvy si smluvní strany nebudou vracet již poskytnutá plnění.

11 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1 Všechna oznámení mezi Objednatelem a Poskytovatelem, která se vztahují ke Smlouvě nebo mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu Poskytovatele uvedeného na Webu Poskytovatele a e-mailu Objednatele uvedeného v Nezávazné Rezervaci, případně v Nabídce.

11.2 Objednatel a Poskytovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne takové změny.

12 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.2 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Poskytovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám má výlučně Poskytovatel.

12.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4 Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu. 

12.5 Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Doplnění či změna Obchodních podmínek bude uveřejněna na Webu Poskytovatele. V případě uzavření Smlouvy na dlouhodobé nebo opakující se plnění má Objednatel možnost Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek, pokud s novým zněním Obchodních podmínek nesouhlasí. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti.

12.6 Poskytovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Objednateli dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

12.7 Objednatel souhlasí, že Poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Objednatel nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem bez písemného souhlasu Poskytovatele.

12.8 Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

12.9 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. Případné spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami budou s konečnou platností řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

12.10 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2022.

bottom of page